سخنرانی الگوریتم های گوگل - شهریور 1393

اشتراک :

سخنرانی الگوریتم های گوگل از طرف انجمن انفورماتیک ایران که در مرکز تحقیقات مخابرات در انتهای خیابان امیرآباد شمالی برگزار گردید.
 تصاویر