سمینار علمی تیرماه - موتور جستجوی فارسی 1391

اشتراک :

سمینار علمی موتور جستجوی فارسی وب و بررسی ساختارها و راهکارهای ایجاد یک موتور جستجوی فارسی در سال 1391 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
 تصاویر