تبدیل واحدها: هر فوت چند سانتی متر است

 ﺳﻪشنبه 21 اسفند 1397 - 14:11
 0
 47974
بدون امتیاز
تبدیل واحدها: هر فوت چند سانتی متر است

واحدهای اندازه گیری طول بین المللی

شاید برای شما هم این سوال بوجود آمده که نحوه تبدیل فوت به سانتی متر چگونه است؟ همچنین واحد های دیگر طول مانند یارد، اینچ، مایل و... چگونه محاسبه می شوند؟ واحد های اندازه گیری طول را می‌توان واحد های دستگاه متریک، واحد های طول انگلیسی و واحدهای فارسی اشاره کرد. در سیستم SI تنها واحد برای اندازه گیری طول متر است. به فاصله‌ای که دو نقطه از یکدیگر دارند، طول می‌گویند و برای اندازه گیری طول از واحد‌ها و ابزار‌های مختلف استفاده می‌کنند. در طول تاریخ، هر یک از تمدن‌ها واحد خاصی برای اندازه گیری طول داشتند. این امر موجب شد که پس از پیشرفت ارتباطات و انتخاب واحد‌های استاندارد باز نیز از واحد‌های مختلف در اندازه گیری طول استفاده می‌شود. در ادامه واحد های اندازه گیری طول را بررسی می‌کنیم.

سانتی متر

هر یک سانتی متر برابر با یک صدم متر است یعنی به عبارتی هر صد سانتی متر برابر یک متر است که در اندازه گیری طول‌های بسیار اندک کاربرد دارد.

میلی متر

هر یک میلی متر برابر با یک هزارم متر است یعنی به عبارتی هر هزار میلی متر برابر یک متر است که در اندازه کیری طول‌های بسیار کم کاربرد دارد.

میکرومتر

میکرو متر یا همان میکرون برابر با یک هزارم میلی متر است که واحدی است برای اندازه گیری‌های خیلی دقیق و بر حسب متر، یک میلیونوم متر است.

نانومتر

هر یک میلیارد نانومتر یک متر را تشکیل می‌دهد. این واحد برای مقیاس‌های ملوکولی استفاده می‌شود که برابر هر متر برابر ده به توان نه نانومتر است.

کیلومتر

هر هزار متر برابر با یک کیلو متر است که برای مسافت‌های خیلی طولانی کاربرد دارد.

واحد‌ های اندازه گیری طول (انگلیسی)

واحد‌های طول انگلیسی زیادی وجود دارد که پر استفاده‌ترین واحد‌های انگلیسی اینچ، فوت، مایل و یارد است.

اینچ

فاصله بین سر انگشت شصت تا مفصل آن را یک اینچ می‌نامند. هر اینچ دو ممیز پنجاه و چهار صدم سانتی متر است که برای تبدیل به یکدیگر از این ضریب استفاده می‌گردد.

فوت

هر دوازده اینچ برابر با یک فوت است که شامل سی و چهل و هشت صدم متر می‌شود. برای تبدیل فوت به متر مقدار آن را در سه هزار و چهل و هشت ده هزارم ضرب می‌کنیم.

واحدهای اندازه گیری طول ایرانی

مردم ایران نیز مانند سایر کشورها واحدهای اندازه گیری مخصوص به خود را به کار می برده اند. در ادامه به چند واحد طول پر کاربرد ایرانی  اشاره می‌کنم.

وجب

هر وجب برابر با فاصله نوک انگشت شصت تا نوک انگشت کوچک دست به حالتی که دست به صورت کامل باز شود.

ذرع

فاصله نوک دو انگشت میانی در هردو دست در حالتی که دست‌ها کاملا باز و کشیده باشند را یک ذرع می‌گویند و برابر با یک و چهار صدم متر است. واحد طول ذرع اسلامی نیز وجود دارد که برابر دو وجب است.

فرسخ (فرسنگ)

در گشذته برای اندازه گیری فاصله‌های بسیار طولانی همانند فاصله دو شهر از واحد فرسخ یا فرسنگ استفاده می‌کردند. فرسخ دو نوع دارد که یکی از آن‌ها تقریبا برابر شش کیلو متر است و معادل شش هزار ذرع است. نوع دیگر فرسخ، نوع اسلامی آن است که برابر پنج و چهار دهم کیلو متر است که برابر پنج هزار و صد و شصت ذرع است.

گز

یکی از واحد‌هایی که برای اندازه گیری طول در ایران استفادع می‌شد. گز نام داشت. گز در تمام کشور معیار ثابتی نداشت و مقدار کز در هر شهر با شهر دیگر متفاوت بود. هر گز به صورت تقریبی برابر یک متر است.

تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر

در ادامه مطلب تبدیل واحدهای مختلف و ضرایب آنها آورده شده است، با استفاده از ضرایب معرفی شده می توانید واحدهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید.

اینچ انگلیسی=54/2سانتی متر

یارد=90سانتیمتر=3فوت

3فوت=1یارد=90سانتی متر

1inch = 2.54 centimeters

1 foot = 30.48 centimeters

1 yard = 0.9144 meters

تبدیل واحد های طولی:

* 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ

* 1 اینچ = 400 / 25 میلیمتر

* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر

* 1 متر = 093 / 1 یارد

* 1 فوت = 333 / 0 یارد

* 1 فوت = 12 اینچ

* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر

* 1 فوت = 305 / 0 متر

* 1 یارد = 3 فوت

* 1 یارد = 914 / 0 متر

* 1 یارد = 44 / 91 سانتیمتر

* 1 کیلومتر = 621 / 0 میل

* 1 میل = 609 / 1 کیلومتر

* 1 میل = 3 / 1609 متر

* 1 میل = 1760 یارد

* 1 میل دریایی = 6080 فوت

* 1 میل دریایی = 5152 / 1 میل

تبدیل واحدی های سطحی:

* 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع

* 1 اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر مربع

* 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع

* 1 فوت مربع = 093 / 0 متر مربع

* 1 متر مربع = 196 / 1 یارد مربع

* 1 یارد = 9 فوت مربع

* 1 یارد مربع = 8360 سانتیمتر مربع

* 1 یارد مربع = 836 / 0 متر مربع

* 1 میل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع

* 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 میل مربع

* 1 کیلومتر مربع = 100 هکتار

* 1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع

* 1 هکتار = 471 / 2 جریب

* 1 جریب = 405 / 0 هکتار

* 1 جریب = 740 / 4 یارد مربع

تبدیل واحد های حجمی:

* 1 اینچ مکعب = 387 / 16 سانتیمتر مکعب

* 1 پنت = 568 / 0 لیتر

* 1 لیتر = 026 / 61 اینچ مکعب

* 1 لیتر = 7598 / 1 پاینت

* 1 لیتر = 264178 / 0 گالن آمریکایی

* 1 لیتر = 219975 / 0 گالن امپریال

* 1 لیتر = 035316 / 0 فوت مکعب

* 1 لیتر = 00629 / . بشکه آمریکایی

* 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت مکعب

* 1 متر مکعب = 17 / 264 گالن آمریکایی

* 1 متر مکعب = 97 / 219 گالن امپریال

* 1 متر مکعب = 2898 / 6 بشکه آمریکایی

* 1 کیلو لیتر = 1000 لیتر

* 1 کیلو لیتر = 308 /0 یارد مکعب

* 1 فوت مکعب = 316 / 28 لیتر

* 1 فوت مکعب = 4805 / 7 گالن آمریکایی

* 1 فوت مکعب = 2288 / 6 گالن امپریال

* 1 فوت مکعب = 028317 / 0 متر مکعب

* 1 فوت مکعب = 321 اینچ مکعب

* 1 گالن آمریکایی = 78533 / 3 لیتر

* 1 گالن آمریکایی = 82268 / 0 گالن امپریال

* 1 گالن آمریکایی = 133681 / 0 فوت مکعب

* 1 گالن آمریکایی = 0338095 / 0 بشکه آمریکایی

* 1 گالن آمریکایی = 0037854 / 0 متر مکعب

* 1 گالن امپریال = 42 / 277 اینچ مکعب

* 1 گالن امپریال = 54592 / 4 لیتر

* 1 گالن امپریال = 160544 / 0 فوت مکعب

* 1 گالن امپریال = 20094 / 1 گالن آمریکایی

* 1 گالن امپریال = 028594 / 0 بشکه آمریکایی

* 1 گالن امپریال = 0045461 / 0 متر مکعب

* 1 بشکه آمریکایی = 9702 اینچ مکعب

* 1 بشکه آمریکایی = 984 / 158 لیتر

* 1 بشکه آمریکایی = 44 گالن آمریکایی

* 1 بشکه آمریکایی = 9726 / 34 گالن امپریال

* 1 بشکه آمریکایی = 6146 / 5 فوت مکعب

* 1 بشکه آمریکایی = 15899 / 0 متر مکعب

تبدیل واحد های وزنی:

* 1 گرم = 035 / 0 اونس

* 1 اونس = 35 / 28 گرم

* 1 پوند = 453592 / 0 کیلو گرم

* 1 پوند = 592 / 453 گرم

* 1 کیلو گرم = 20462 / 2 پوند

* 1 پود روسی = 380 / 16 کیلو گرم

* 1 کیلو گرم = 061 / 0 پود روسی

* 1 تن = 1000 کیلو گرم

* 1 خروار = 300 کیلو گرم

* 1 خروار = 100 من تبریز

* 1 خروار = 64000 مثقال

* 1 ری = 12 کیلو گرم

* 1 ری = 4 من تبریز

* 1 ری = 2560 مثقال

* 1 کیلو گرم = 1000 گرم

* 1 من تبریز = 3 کیلو گرم

* 1 من تبریز = 640 مثقال

* 1 چارک = 10 سیر

* 1 چارک = 750 گرم

* 1 چارک = 160 مثقال

* 1 سیر = 75 گرم

* 1 سیر = 16 مثقال

* 1 مثقال = 6875 / 4 گرم

* 1 مثقال = 24 نخود

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم

* 1 نخود = 4 گندم

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم

* 1 تن متریک = 98421 / 0 تن بزرگ

* 1 تن متریک = 10231 / 1 تن کوچک

* 1 تن متریک = 6 / 2204 پوند

* 1 تن بزرگ = 12 / 1 تن کوچک

* 1 تن بزرگ = 01605 / 1 تن متریک

* 1 تن کوچک = 892857 / 0 تن بزرگ

* 1 تن کوچک = 907185 / 0 تن متریک

* 1 تن کوچک = 2000 پوند

واحد های نیروی حرارت:

* 1 قوه اسب = 550 فوت پوند در ثانیه

* 1 قوه اسب = 746 / 0 کیلو وات

* 1 قوه اسب = 014 / 1 اسب بخار

* 1 اسب بخار = 542 فوت پوند در ثانیه

* 1 اسب بخار = 986 / 0 قوه اسب

* 1 اسب بخار = 736 / 0 کیلو وات

* 1 کیلو وات = 1000 وات

* 1 کیلو وات = 340 / 1 قوه اسب

* 1 کیلو وات = 359 / 1 اسب بخار

* 1 کیلو وات = 737 فوت پوند در ثانیه

واحد های انگلیسی:

* 1 واحد حرارتی = 252 کیلو گرم کالری

* 1 واحد حرارتی = 393 / 0 قوه اسب در ساعت

* 1 واحد حرارتی = 293 / 0 کیو وات ساعت

* 1000 کیلو گرم کالری = 3068 واحد حرارتی

* 1000 کیلو گرم کالری = 559 / 1 قوه اسب در ساعت

* 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت

* کیلو وات ساعت = 3411 واحد حرارتی

* کیلو وات ساعت = 1340 قوه اسب در ساعت

* کیلو وات ساعت = 6 / 859 کیلو گرم کالری

اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:

استانداردهای و ابعاد کاغذ بر اساس سری A شامل کاغذهای A0  تا A8 عبارت است از:

A0 = 841 X 1189 <-----> B0 = 1000 X 1414

A1 = 594 X 841 <-----> B1 = 707 X 1000

A2 = 420 X 594 <-----> B2 = 500 X 707

A3 = 297 X 420 <-----> B3 = 353 X 500

A4 = 210 X 297 <-----> B4 = 250 X 353

A5 = 148 X 210 <-----> B5 = 176 X 250

A6 = 105 X 148 <-----> B6 = 125 X 176

A7 = 74 X 105 <-----> B7 = 88 X 125

A8 = 52 X 74 <-----> B8 = 62 X 88

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این مقاله: